Tuesday, September 14, 2010

十八個月的姑娘似朵花呀~

期日連連,帶小小鳥到 Gohtong Jaya 的士多啤莉園玩玩,對大人來說這士多啤莉園悶死人,真是士多啤莉他的香焦呀~

No comments: